Čo je to skleróza multiplex?

Skleróza multiplex (roztrúsená skleróza, SM) je chronické zápalové a degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje mozog a miechu (centrálny nervový systém), ktoré v mnohých, najmä neliečených prípadoch vedie až k invalidizácii. Patrí medzi najviac invalidizujúce neurologické neúrazové ochorenia dospelých mladých ľudí v našej zemepisnej oblasti.

Skleróza multiplex je veľmi variabilné ochorenie. U každého pacienta dochádza k vzniku a kombinácii iných príznakov. Medzi časté príznaky patria: 

 • porucha rovnováhy,
 • porucha koordinácie pohybov,
 • porucha vnímania citlivosti  (brnenie, zmeravenie, vnímanie tepla, chladu a pod.),
 • zhoršenie zraku (rozmazané alebo dvojité videnie, 
 • a iné.

85% pacientov zažíva opakujúce sa ataky (relapsy) náhleho zhoršenia existujúcich príznakov, ktoré odznejú spontánne alebo po liečbe.

15% pacientov trpí tzv. primárne progresívnou formou sklerózy multiplex, kedy je u pacientov prítomné trvalé neurologické zhoršenie bez zjavných atakov (relapsov) a bez úpravy stavu.

Ochorenie v súčasnosti nedokážeme úplne a definitívne vyliečiť. V posledných 20 rokoch sa však vyvinuli a zaviedli do liečby viaceré nové účinné lieky, ktoré zvyšujú kvalitu života pacientom s týmto ochorením. 

Čo je to tichá progresia sklerózy multiplex?

Je veľmi dôležité, aby neurológovia vedeli zhodnotiť mieru progresie ochorenia SM v reálnom čase a porovnať aktuálny stav so stavom pacienta v minulosti. Na základe komplexného vyšetrenia dokážu povedať, či sa stav pacienta zhoršil alebo zlepšil a či je postihnutie trvalé.

Ak pacient zažíva atak (relaps), dochádza k zhoršeniu existujúcich príznakov ochorenia alebo k pribudnutiu nových. Do niekoľkých mesiacov príznaky úplne alebo čiastočne ustúpia a stav pacienta sa stabilizuje. Aký je rozdiel medzi úplným a čiastočným zotavením sa z relapsu?

 • Úplné zotavenie sa z relapsu – nastáva vtedy, ak sa stav pacienta vráti na pôvodnú úroveň,
 • Čiastočné zotavenie sa z relapsu – u pacienta pretrváva zhoršený stav, dochádza k progresii ochorenia alebo k zhoršeniu spojenému s relapsom.

Pri ochorení SM rozoznávame aj pribúdanie progresie, ktorá nesúvisí so vznikom ataku (relapsu). Často pozorujeme zhoršovanie príznakov už vo včasných štádiách ochorenia a pri nízkom stupni invalidizácie. Tento stav nazývame „tichá“ progresia, kedy sa príznaky ochorenia pomaly a postupne zhoršujú. Sám pacient si túto nenáhlivú zmenu častokrát neuvedomuje a ani neurológ ju pri bežnom neurologickom vyšetrení nemusí zachytiť.

Ako sa prejavuje progresia sklerózy multiplex?

Progresia ochorenia SM sa prejavuje postupným a nezvratným zhoršovaním motorických (pohybových) a psychických funkcií pacienta. Môže ísť o širokú paletu príznakov, medzi tie najčastejšie zaraďujeme:

 • zhoršovanie chôdze,
 • pocit nemotornosti,
 • problémy s močením,
 • problém so sexuálnymi funkciami,
 • únavový syndróm,
 • zhoršovanie psychickej výkonnosti, najmä pozornosti a pamäte,
 • poruchy nálady vrátane depresie a úzkosti.

Prečo je dôležité hovoriť o tichej progresii sklerózy multiplex?

Tichá progresia sa môže týkať každého pacienta so sklerózou multiplex.

V prípade jej nedostatočného odhalenia dochádza k postupnému prechodu ochorenia do jeho progresívnej fázy, tzv. sekundárne progresívnej formy.

Progresia ochorenia SM vedie k celkovému zhoršeniu kvality života. Pacienti postupne stratia schopnosť vykonávať svoje zamestnanie, potrebujú pomoc pri chôdzi (napr. palička, barly, chodiaci aparát, vozík) a pri základných denných aktivitách.

Včasné rozpoznanie tichej progresie sklerózy multiplex si vyžaduje komplexné neurologické vyšetrenie a môže ovplyvniť ďalší liečebný postup u pacienta. Je preto mimoriadne dôležité, aby pacient a lekár venovali tichej progresii dostatočnú pozornosť.

Čo je pre tichú progresiu sklerózy multiplex príznačné?

Už samotný názov – tichá (subklinická, podprahová) progresia – naznačuje, že ide o postupné, nenápadné, ale o to zákernejšie zhoršovanie neurologických funkcií pacienta, ktoré pritom nemusí byť viazané na relaps ochorenia.

Tichá progresia môže ľahko ujsť pozornosti samotného pacienta i lekára. Pacient zvyčajne navštívi doktora:

 • v prípade ataku (relapsu) – teda v prípade, že sa u neho objavia nové príznaky ochorenia, alebo nastane výraznejšie zhoršenie pôvodných ťažkostí, ktoré sú väčšinou vyhodnotené ako relaps,
 • z dôvodu bežnej rutinnej kontroly – vtedy nie je možné z anamnézy vypátrať príznačné skokovité zhoršenie ťažkostí pacienta, ktoré by bolo možné pripísať relapsu. Je však zrejmé, že od poslednej návštevy sa mu ťažko chodí, má problémy v práci z dôvodu horšej koncentrácie, je viac unavený alebo má iný zo sprievodných príznakov.

Bežné neurologické vyšetrenie tieto ťažkosti nemusí odhaliť. To isté platí aj pre vyšetrenie magnetickou rezonanciou, kedy nález v zmysle počtu zápalových lézií (ložísk) v mozgu a mieche môže byť stacionárny, pričom u pacienta dochádza k zhoršeniu jeho ťažkostí.

Ako možno odhaliť tichú progresiu sklerózy multiplex?

Predstavujeme vám najjednoduchšie spôsoby odhalenia tichej progresie sklerózy multiplex, ktoré sú ľahko realizovateľné v podmienkach bežnej klinickej praxe:

 1. Vyšetrenie pacientov pomocou doplnkových klinických testov pohybových a psychických funkcií. Lekár okrem bežného hodnotenia stupňa zneschopnenia pacienta pomocou škály EDSS, vykoná u pacienta testy zamerané na hodnotenie funkcií horných a dolných končatín a dotazník kognitívnych funkcií (ako je pamäť, pozornosť, myslenie a pod.)
 2. Rádiologickým vyšetrením pomocou magnetickej rezonancie môžeme napríklad odhaliť pomaly sa zväčšujúce lézie na mozgu alebo mieche.
 3. Pomocou magnetickej rezonancie sa môže merať atrofia mozgu. Hodnotenie atrofie mozgu je súčasťou celkového vyšetrenia pacienta so sklerózou multiplex aj na Slovensku, nakoľko práve zmena rýchlosti atrofie mozgu zaznamenaná v čase spolu s dostupnými výsledkami klinických testov motorických (pohybových) a psychických funkcií môžu odhaliť rizikovú skupinu pacientov s tichou progresiou. Pre lekára, neurológa,  by to malo znamenať výkričník, kedy je nutné prehodnotiť doterajšiu liečbu pacienta.
 4. K laboratórnym vyšetreniam patrí vyšetrenie neurofilamentov v krvi alebo likvore. Zvýšené hodnoty môžu znamenať progresiu ochorenia sklerózy mlutiplex. V súčasnosti sa zatiaľ skúma využitie tohto biomarkera v klinickej praxi.