Prečo by ste ako pacient trpiaci sklerózou multiplex mali vedieť o tichej progresii?

Tichá progresia ochorenia sklerózy multiplex znamená dlhodobé, trvalé a nezvratné poškodenie neurologických funkcií, ktoré sa dá len veľmi ťažko terapeuticky ovplyvniť.

Dochádza pri ňom:

 • k celkovému zneschopneniu (invalidizácii), ktoré vedie napríklad aj k strate zamestnania,
 • k potrebe pomoci pri chôdzi (napr. palička, barly, chodiaci aparát, vozík) a pri bežných denných aktivitách,
 • k problémom so starostlivosťou o seba samého, kedy sa pacient stáva závislý na príbuzných, priateľoch,
 • k strate schopnosti vykonávať zamestnanie.

Ak sa tichá progresia SM odhalí dostatočne skoro, existuje šanca, že prípadná zmena doterajších liečebných metód dokáže postupujúcu progresiu ochorenia spomaliť. Spomalenie môže mať vplyv na celkovú kvalitu vášho života, preto je dôležité, aby ste s vaším lekárom hovorili o tichej progresii sklerózy multiplex. Pomocou špecifických vyšetrení ju lekár dokáže odhaliť včas.

Ako by malo prebiehať kontrolné vyšetrenie pacienta so sklerózou multiplex v neurologickej ambulancii? Pozrite si krátke video.

Týka sa tichá progresia sklerózy multiplex každého pacienta so sklerózou multiplex?

Tichá progresia sa týka všetkých pacientov so sklerózou multiplex:

 • pacientov s najčastejším relapsujúco-remitujúcim priebehom, kedy pacienti aj v liečených prípadoch prechádzajú do tzv. sekundárne progresívnej fázy choroby,
 • pacientov s primárne progresívnou sklerózou multiplex.

Je tichá progresia bezpríznakovým javom, alebo môže pacient pociťovať určité prejavy ochorenia?

Na začiatku ochorenia má pacient len veľmi mierne príznaky a častokrát im neprikladá váhu.

Zhoršenie stavu prichádza s atakom (relapsom). Pacient zaznamená nové príznaky ochorenia alebo zhoršenie už existujúcich príznakov. Z takéhoto stavu sa môže zotaviť úplne alebo len čiastočne. Ak nastane iba čiastočná úprava stavu po relapse, takéto zhoršenie si pacient určite všimne.

Postupne, ako sa ochorenie rozvíja, pacienta začína ochorenie obmedzovať aj v bežnom živote. Pacient má problémy s chôdzou, močením, zníženou mentálnou výkonnosťou alebo trpí poruchami nálady.

Preto je včasné rozpoznanie tichej progresie sklerózy multiplex lekárom veľmi dôležité.

Ako vám včasné odhalenie tichej progresie a následná liečba dokážu skvalitniť život?

Včasné odhalenie tichej progresie je znak, že ochorenie nie je pod dostatočnou kontrolou a zhoršuje sa aj napriek liečbe a priaznivým výsledkom z bežného neurologického vyšetrenia alebo z výsledkov magnetickej rezonancie (nezmenený počet zápalových lézií v mozgu a mieche).

Ak sa tichá progresia ochorenia zachytí včas, je dôvod na zmenu liečby. Tá môže mať dve podoby:

 • nasadenie nového lieku, ktorý má vyššiu terapeutickú účinnosť a dokáže spomaliť degeneratívne procesy v nervovom systéme,
 • zapojenie pacienta do rehabilitačných aktivít vrátane kognitívnej rehabilitácie.

Je dôležité, aby pacient spolupracoval s lekárom pri pátraní po tichej progresii a spoločne začali s realizáciou takých vyšetrení, ktoré sú schopné túto progresiu dostatočne skoro odhaliť.

Prečo by ste mali absolvovať pravidelné vyšetrenia na zachytenie tichej progresie ochorenia?

Včasné odhalenie progresie ochorenia predstavuje vašu šancu na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku, ktorý je pri danej biologickej povahe ochorenia a súčasnej liečbe možný. Je to spôsob, ako čo najviac oddialiť invalidizáciu a udržať sa v najlepšej možnej fyzickej aj psychickej kondícii.

Šancu na včasné rozpoznanie tichej progresie, zmenu liečby a zlepšenie kvality života zvyšuje:

 • absolvovanie pravidelných vyšetrení klinického stavu pacienta pomocou doplnkových klinických testov,
 • bežne dostupné posudzovanie rozvoja atrofie mozgu a miechy magnetickou rezonanciou.

Zmení sa pacientovi liečba v prípade, že sa u neho zachytí tichá progresia ochorenia?

Zmena liečby je v takomto prípade žiadúca. Nejde však len o zmenu lieku na preparát s vyššou účinnosťou, je nutné zapojiť aj ostatné terapeutické stratégie:

 • rehabilitácie,
 • kognitívne tréningy,
 • úprava životného štýlu, ktorá si vyžaduje úsilie zo strany pacienta.

Je táto liečba dostupná na Slovensku a hradená z verejného zdravotného poistenia?

Liečba sklerózy multiplex vrátane jej progresívnej formy je na Slovensku dostupná a pacient spĺňajúci indikačné obmedzenia má liečbu plne hradenú zo zdrojov verejného zdravotníctva.