Test rýchlosti chôdze na dvadsaťpäť stôp

Je zameraný na funkcie dolných končatín. Ide o test rýchlej chôdze, kedy pacient musí prejsť vzdialenosť 7,6 m (25 stôp) po vyznačenej trase tam a späť čo najrýchlejšie. Čas sa zaznamenáva do dokumentácie a test sa pravidelne opakuje v určitých intervaloch (každých 6-12 mesiacov).

Postupný pokles výkonnosti znamená zhoršujúci sa stav, čo pri bežnom neurologickom vyšetrení v ambulancii nie je možné odhaliť. Ak je zmena v rýchlosti chôdze vyššia ako 20 %, považuje sa za významnú.

9-jamkový test s kolíkmi

Je zameraný na funkcie horných končatín. Pacient má za úlohu vsadiť kolíky do predznačených jamiek najskôr jednou a potom aj druhou rukou a následne ich vytiahnuť za čo najkratší čas. Zvlášť sa testuje dominantná aj nedominantná ruka a tento test je vhodný pre pacientov, ktorí už trpia závažnými problémami s chôdzou, prípadne sú na invalidnom vozíku.

Zachovanie funkcie horných končatín je pre týchto pacientov zásadné. Zmena vo výkone viac ako 20 % sa považuje za významnú a môže odhaliť postupujúcu progresiu.

SDMT alebo test modality číslic a symbolov

Test kognitívnych (poznávacích) schopností slúži na včasné odhalenie zníženia výkonnosti týchto funkcií. V klinickej praxi sa využíva test modality číslic a symbolov (SDMT). Pacient v stanovenom časovom limite priraďuje číslice k jednotlivým symbolom. 

Pokles vo výkone o viac ako 20 % v porovnaní s predchádzajúcim výsledkom je klinicky významný a lekár by mal pacienta poslať na komplexné neuropsychologické vyšetrenie, ktoré určí rozsah a charakter kognitívnej poruchy.

Prečo nestačí štandardné vyšetrenie pomocou EDSS škály?

EDSS škála (Expanded Disability Status Scale), alebo tzv. rozšírená škála funkčnej nespôsobilosti je najčastejšie používaným klinickým vyšetrením progresie sklerózy multiplex. Posudzuje motorické funkcie a predovšetkým hybnosť dolných končatín.

EDSS škála však nie je veľmi vhodná na zachytenie tichej progresie ochorenia. Test rýchlosti chôdze na 25 stôp alebo 9-jamkový test s kolíkmi sú citlivejšie testy, ktoré by sa mali vykonávať u pacientov nad rámec hodnotenia zneschopnenia pomocou škály EDSS.